Kvinnors upplevelser av rådgivning vid polycystiskt ovariesyndrom

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Mellan 5 och 15 % av fertila kvinnor har polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Polycystiska ovarier bildas då äggen i ovarierna inte mognar tillräckligt mycket för att leda till ägglossning, detta kan leda till en rad andra symtom som akne, amenorré och hirsutism. Tidigare forskning inom området visar vården kring av polycystiskt ovariesyndrom är bristfällig. Syfte: Att undersöka hur kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom upplever den rådgivning som tillhandahålls av vårdpersonal. Metod: Semistrukturerade intervjuer med 15 kvinnor. Innehållsanalys enligt Burnard. Resultat: Kvinnorna i studien upplevde överlag att vårdpersonal har dålig kunskap om polycystiskt ovariesyndrom. Stöd, hjälp och rådgivning som tillhandahålls är bristfällig. Kvinnorna upplever att det är mycket fokus på fertilitetshjälp, men för de kvinnor som vill ha rådgivning, information, stöd och hjälp av andra aspekter av syndromet brister vårdpersonalens bemötande. Konklusion: Kvinnor är missnöjda med den rådgivning som vårdpersonal tillhandahåller och upplever att den information, hjälp och det stöd som erbjuds är bristfällig. Barnmorskor i Sverige bör bli bättre på att uppmärksamma kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom och tillgodogöra sig den evidensbaserade kunskap som finns att tillgå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)