Att bemöta våldsutsatta kvinnor i vården : Ur ett omvårdnadsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Globalt sett utgör kvinnor en omfattande riskgrupp för våld i nära relation, vilket resulterar i ett lidande för kvinnan till följd av varierande hälsorisker. Sjuksköterskan innehar ett betydande ansvar gällande identifiering av våld. Tidigare forskning visar på ett bristande bemötande hos sjuksköterskan gentemot den våldsutsatta kvinnan i hälso-och sjukvården. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bemöta våldsutsatta kvinnor inom vården. Metod: En allmän litteraturstudie användes som metod för att sammanställa resultatet från 12 kvalitativa studier. Resultat: Två huvudteman skapades; “Emotionell påverkan: i relation till arbetssituationen ” och “Emotionell påverkan: i relation till patientens situation”. Faktorer som stod i relation till sjuksköterskans upplevelser innefattade tidsbrist, kunskapsbrist, lättande samt tyngande känslor, återkommande minnen och positiva samt negativa aspekter av tvärprofessionella samarbeten. Sjuksköterskorna upplevde både medlidande och sympati gentemot kvinnornas situation. Slutsats: Interventioner, stödinsatser samt riktlinjer bör tillämpas för att stärka sjuksköterskor i sin yrkesroll och därmed bidra till minskad skam och skuld hos den våldsutsatta kvinnan. Vidare bör forskning ur både sjuksköterskans och den våldsutsatta kvinnans perspektiv, i relation till upplevelsen av vårdmötet utföras. Ur ett holistiskt perspektiv kan således en fortsatt strävan mot globala målen upprätthållas, samt värnande om mänskliga rättigheter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)