Polisens användning av produktiva och icke-produktiva intervjutekniker med brottsoffer

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Valeria Dalzhenka; [2019-11-06]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den befintliga studien syftar till att undersöka polisintervju med nyktra och berusade brottsoffer i Sverige. Syftet med detta examensarbete är bland annat att studera i vilken utsträckning yrkesverksamma poliser i Sverige använder olika intervjutekniker samt studera huruvida poliserna skattar brottsoffrets trovärdighet olika beroende på offrets berusningsgrad. Sammanlagt svarade 358 poliser och polisstudenter på webbenkäten. Resultatet visade att poliserna använder produktiva intervjutekniker oftare än icke-produktiva samt att användningen inte skiljer sig åt beroende på brottsoffrets berusningsgrad. Polisernas och polisstudenternas skattningar visade även att berusade brottsoffer uppfattas som mindre trovärdiga. Resultatet bidrar med ny information till befintlig forskning inom rättspsykologi och kan användas i utbildningssyfte för poliser och polisstudenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)