Inre borggården på Hovdala slott : möjlig framtida gestaltning

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Hovdala slott ligger mjukt inbäddat i en sänka vid Göingeåsen och nära Finjasjön, ungefär 7 km söder om Hässleholm i Skåne. Gården som har anor från medeltiden, ägs idag av Statens fastighetsverk, medan Hässleholms kommun har hand om drift och skötsel. 1947 blev det byggnadsminnesförklarat och fungerar idag som rekreationsområde för allmänheten. Målet med detta arbete är att presentera ett gestaltningsförslag till inre borggården, med syftet att levandegöra och tillföra mervärde, utan att förstöra de befintliga värdena. Ödmjukhet inför den enkla och rofyllda miljön har varit viktig. Genom undersökning av historisk bakgrund baserad på dokumentation och litteraturstudier presenteras här ett gestaltningsförslag som bygger på olika lager och belyser olika tidsperioder i platsens historia. Resultatet är en formgivning med stora variationsmöjliget i upplevelser och funktioner, som skapats genom planteringar med växtmaterial i olika nivåskikt, sittplatser och umgängesytor. Slutsatsen är att det är möjligt att göra gestaltning med historiska aspekter som inspirationskälla och genom den skapa nya värden som kan aktivera besökarna och levandegör platsen mer än tidigare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)