"...BTW, hallå! Jag är tjej egentligen!..." : En kvalitativ studie om hur transsexuella upplever sin vardag med fokus på mötet med professionella hjälpare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka transsexuellas upplevelser av att vara just transsexuell i dagens samhälle samt hur detta påverkas av rådande normer som berör avvikande könsidentiteter. Syftet var vidare att studera hur de upplever sig bli bemötta av professionella hjälpare samt vad professionella bör tänka på i möten med transsexuella. Studien utgår från sju transsexuella intervjupersoner som är i olika stadier av sin transformeringsprocess, alla intervjupersoner lever dock som sitt psykologiska/mentala/upplevda kön. För att få en relevant analys av resultatet har vi antagit en socialkonstruktivistisk teori, samt teorin om ”könsgörandet” och heteronormen. För att det skall framgå hur de upplever bemötandet från professionella har vi även valt att använda oss av olika teorier kring bemötande i vår tolkningsram. Studien påvisar att transsexuella lever i en mycket komplex verklighet med heteronormen som en central punkt i deras varande och att detta vidare ställer särskilda krav på en professionell hjälpare. Dessa krav påvisas framförallt handla om ett icke kränkande eller diskriminerande förhållningssätt och att detta är något som upplevs bör prägla den professionelles bemötande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)