Sökning: "heteronorm"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet heteronorm.

 1. 1. ”Kvinnor är jämstarka och kan därför inte skada varandra” : En kvalitativ studie om arbetet med våldsutsatta kvinnor i samkönade parrelationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Moa de Beau; Linn Johansson; [2019]
  Nyckelord :Samkönat partnervåld; homo- och bisexuella kvinnor; professionellas bemötande; arbete med våldsutsatta; heteronorm; heterosexism; queerteori;

  Sammanfattning : Det existerar flertalet föreställningar kopplat till homo- och bisexuella kvinnor och våld som menar att icke heterosexuella kvinnor inte utsätts för partnervåld eller att våldet inte skulle vara lika allvarligt som mäns våld mot kvinnor. Bristen på forskning inom ämnet skapar ett kunskapsglapp inom professionen som kan bidra med sämre förutsättningar att ge adekvat stöd till de hjälpsökande. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur, HBTQ och heteronormativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yohanna Jacobsson; Cajsa Göransson Blixt; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; heteronormativity; fiction; school; swedish language classroom;

  Sammanfattning : The purpose of this evaluation of knowledge is to examine how teachers can work with LGBTQ, heteronormativity and fiction in the Swedish language classroom.Our question is:“How can teachers use fiction in the education to work with LGBTQ-questions and heteronormativity to challenge the heteronorm?” To find answers to our question we read several articles and other scientific literature. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är lite färdig med att skämmas för att jag är bög” En studie om att åldras och vårdas som hbtq-person i ett heteronormativt samhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erik Ikatti; Jasmine Linde; [2018-05-02]
  Nyckelord :Hbtq; äldre; queerteori; symbolisk interaktionism; heteronorm; äldreomsorg; makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka olika parters erfarenheter av och förväntningar på vård, omvårdnad och bemötande av äldre hbtq-personer. Studien ska bidra till att skapa en djupare förståelse för hur äldre hbtq-personer behandlas och bemöts inom vård och omsorg i ett heteronormativt samhälle men även vilka förväntningar som de själva har på vården. LÄS MER

 4. 4. Homosexualitet i ungdomslitteraturen : En komparativ litteraturstudie om homosexualitet i ungdomslitteraturen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Elin Persson; [2018]
  Nyckelord :homosexualitet; ungdomslitteratur; normkritisk undervisning; heteronorm; didaktik; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This essay treats the subject of homosexuality in Young Adult literature, this is done by a comparative book-study from the British author Aidan Chambers book Dance on my grave (1982) and the Swedish author Anna Ahlunds book Du, bara (2016). Both books have a homosexual protagonist as their main character. LÄS MER

 5. 5. Stjärnfamiljers Adoptionsprocess : En kvalitativ studie om Upplevelser och Erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Brandfors; Hanna Endermark; [2018]
  Nyckelord :adoption; ensamstående förälder som adopterat; heteronorm; homosexuellt föräldraskap; könsroller;

  Sammanfattning : I denna studie om stjärnfamiljer som genomgått en adoptionsprocess har fokus legat på att besvara frågan: Vad innebär det att ha adopterat som stjärnfamilj? Studiens fokus ligger på två grupper, ensamstående kvinnor och samkönade par. Genom ett målinriktat urval i en kvalitativ studie har fokus legat på att fånga de upplevelser och emotioner som dessa respondenter erfarit och med öppna samtal där endast vägledande frågor användes. LÄS MER