Sökning: "heteronorm"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet heteronorm.

 1. 1. Tjock och manlig - En semiotisk bildanalys av manliga fettaktivisters innehåll på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ebba Thorolvsen; Henric Wallin; [2020-02-03]
  Nyckelord :Fettaktivism; manlig kroppsaktivism; Instagram; sociala medier; semiotik; semiotisk bildanalys; kompositionell tolkning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur män uttrycker fettaktivism genom bilder på Instagram.Teori: Hegemonisk maskulinitet, visuell kultur Metod: Semiotisk bildanalys, kompositionell tolkningMaterial: Profiler och bilder på Instagram från 7 manliga fettaktivister. Inläggen är publicerade 2019. LÄS MER

 2. 2. "Double crap. Am I in trouble?" : Makt, vetande och njutning i Fifty Shades of Grey

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Diana Vallsten; [2020]
  Nyckelord :Fifty Shades of Grey; knowledge; power; pleasure; subjectivity; sexuality; Foucault; feminism; reparative; body; corporality; consumption; romance; Fifty Shades of Grey; vetande; makt; njutning; subjekt; sexualitet; Foucault; feminism; reparativ; kropp; kroppslighet; konsumtion; romance;

  Sammanfattning : The Fifty Shades-trilogy by E. L. James has become a cultural phenomenon, and is widely debated as such. The main issue of the debate is often concerning the story’s relation to women’s position in society. LÄS MER

 3. 3. Normkritik i en heteronormativ skola : En kvalitativ studie om lärares varierade uppfattningar kring läroplanens uppdrag om genus och kön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Lundquist; [2020]
  Nyckelord :HBTQI; heteronorm; könsidentitet; sexualitet; normkritik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to increase the knowledge of teachers' varied views about the assignment in the curriculum on the social gender and the biological gender. Through qualitative semi-structured interviews, different teachers' thoughts were highlighted which, together with a sociocultural perspective, which characterized both the method and the result, made it possible to answer the study's purpose. LÄS MER

 4. 4. Familjen, könet och arvet - en genusrättsvetenskaplig analys av föreställningar om familj och kön i den svenska arvsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Enryd; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; arvsrätt; genusrättsvetenskap; familjeföreställningar; könsroller; genus; föräldraskap; kärnfamilj; heteronorm; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När en person avlider aktualiseras frågor om arvsrätt. Den svenska arvsrätten har ur ett historiskt perspektiv varit starkt påverkad av föreställningar om kön och familjestrukturer. Arvsreglerna är i dag könsneutrala, vilket innebär att varken en arvlåtares eller en arvtagares kön spelar roll vid fördelningen av kvarlåtenskapen. LÄS MER

 5. 5. Left out: Exclusionary gender discourses in Swedish high school psychology textbooks

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :George Emory Juge; [2020]
  Nyckelord :intersex; nonbinary; transgender; psychology didactics; discourse analysis; norms; sexuality; gender; genus; ickebinär; psykologi didaktik; diskursanalys; sexualitet; normer; trans; psykologi läromedel; Levander; Mänskligt; Bryt; psychology textbook;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att identifiera diskursiva representationer av genus i tre olika läromedel som används i kursen psykologi 1 på gymnasienivå i Sverige. Metod och teori kommer primärt från diskursanalytiska traditioner och har även influerats av vissa feministiska teorier. LÄS MER