Sökning: "hbtq"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade ordet hbtq.

 1. 1. SÅ SKA DU GÖRA QUEERHET Normativitet i en normbrytande kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Jerneborg; Klara Virolainen; [2023-04-24]
  Nyckelord :queer; HBTQ; normer; community; performativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur personer som identifierar sig som queer upplever normer inom queer-communityt. Utifrån frågeställningar riktade mot beskrivningar, upplevelser och strategier har vi ämnat fördjupa förståelsen för queera personers livsvillkor. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogen under det regnbågsfärgade paraplyet : Det normkritiska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Erica Wall; Anna Smith; [2023]
  Nyckelord :Specialpedagogik; läroplan; hbtq; tillgänglig lärmiljö; genus; skolutveckling; förändringsagent; subjektsposition; normer; heteronormativitet; normkritiskt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att bidra med kunskap om hurspecialpedagogen tolkar det normkritiska uppdraget och hur hen beskriver sin egen kunskapoch förmåga att implementera och driva detta uppdrag i verksamheten. Tidigare forskningvisar hur en hbtq-inkluderande läroplan tenderar att generera begränsad förändring av skolansom verksamhet och att elever efterfrågar större synlighet av frågorna i den dagligaundervisningen. LÄS MER

 3. 3. HBTQ-undervisningens plats i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Linnea Sandström; [2023]
  Nyckelord :LGBTQ education; leisure time centers; teacher perspective; HBTQ-undervisning; fritidshem; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att lärare uppfattar många hinder i att undervisa i HBTQ samtidigt som undervisningen i större utsträckning är begränsad till skönlitteratur. HBTQ-elever är emellertid ofta måltavlor för våld och kränkningar. LÄS MER

 4. 4. Finns jag i min lärobok? : En innehållsanalys av framställningen av hbtq-personer och motsvarande normpersoner i svenskläroböcker för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Bolkéus; [2023]
  Nyckelord :hbtq; heterosexualitet; cisperson; könsidentitet; genusteori; queerteori; värdegrund; didaktik; gymnasiet; läroboksanalys; innehållsanalys;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks representationen av hbtq-personer och motsvarande normpersoner i tre svenskläroböcker för gymnasiet med hjälp av textanalytisk metod. Genus- och queerteori bidrar med förståelse för olika könsidentiteter och sexuella identiteter. LÄS MER

 5. 5. “Det finns redan så mycket fördomar” : - Yrkesverksammas upplevelser kring bemötande av våldsutsatta i samkönade relationer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Lee Johansson; Tove Norgren; [2023]
  Nyckelord :våld i samkönade relationer; hbtq; våld i nära relationer; bemötande;

  Sammanfattning : Våld i samkönade relationer är ett utbrett socialt problem men alltför ofta brister både bemötandet samt stödet till de våldsutsatta. Studier visar på att homo- och bisexuella i högre grad än heterosexuella är utsatta för våld i nära relationer. LÄS MER