Teoriers avtryck i doktriner : William S. Lind och Robert Leonhards syn på manöverkrigföring och dess likheter med doktrin för gemensamma operationer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

William S. Lind och Robert Leonhard har båda givit ut skrifter som behandlar begreppet manöverkrigföring. Försvarsmakten skall vid operationer använda sig av manövertänkandet som enligt doktrinen har sin grund i manöverkrigföring. Den svenska doktrinen avser att ta utgångspunkt i teorin men lämnar fåtalet referenser till detta i sin utformning. Uppsatsen syftar till att studera likheterna mellan William S Lind och Robert Leonhards teorier om manöverkrigföring, och det manövertänkande som finns i Doktrin för gemensamma operationer. Författaren har genom en kvalitativ textanalys tagit ut ett antal indikatorer från teorierna som sedan har analyserats i doktrinen för att finna liknelser dessa emellan. Resultatet visar att Lind och Leonhards teorier om manöverkrigföring i vissa avseenden kan liknas vid doktrinen, samt att fler liknelser till Linds teori har funnits i doktrinen. Dock är det överlag få liknelser som har påträffats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)