Det svåra är inte att intubera - det är att extubera : Anestesisjuksköterskors upplevelser av extubationsprocessen

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: I anestesisjuksköterskans ansvar ingår att extubera patienten på ett säkert sätt. I anestesisjuksköterskans arbete fodras ett tvärprofessionellt omhändertagande av patienten inom ett team. Det är ett varierande arbetstempo i en komplex och högteknologisk miljö. Extuberingsprocessen kan medföra många komplikationer som kan ge obehag för patienten som har varit sövd i generell anestesi med endotrachealtub. Extubation ställer därmed höga krav på anestesisjuksköterskan som skall ha fördjupande medicinska och omvårdnadskunskaper vid omhändertagandet av patient. Det saknas forskning kring extubationsprocessen ur en anestesisjuksköterskas perspektiv även om det är ett riskfyllt moment. Syfte: Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av svårigheter i samband med extubation av patient. Metod: Studien innefattade semistrukturerade intervjuer med nio anestesisjuksköterskor från två sjukhus i Västra Götalandsregionen i Sverige. Datamaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade betydande trygghet i att ha utbildning, erfarenhet och kunskap om extubationsprocessen då arbetssättet bygger på erfarenhet. Förmåga att förhålla sig till utmaningar bygger på att anestesisjuksköterskorna upplever en stor respekt för extubationsprocessen eftersom det kan innefatta många risker. Trygghet av att se patientens individuella behov var en betydande faktor för ett komplikationsfritt omhändertagande av patienter. För att främja ett systematiskt och patientsäkert sätt kring patienten, beskrev anestesisjuksköterskorna vikten av utbildning inom extubationsprocessen. Diskussion: I diskussionen jämförs det aktuella resultatet med tidigare forskning. Vidare diskuteras kunskapsbristen och forskning kring fenomenet. Slutsats: Anestesisjuksköterskornas arbete kring extubationsprocessen kräver god kunskap och erfarenhet inom anestesisjukvård. Förmåga till kommunikation och teamarbete är viktiga faktorer för en lyckad extubation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)