Sambandet mellan digitalisering och upplevd lönsamhet inom redovisning, revision och skatterådgivning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Digitaliseringens utveckling har under det senaste decenniet haft en stor påverkan på företag. Den digitala teknologin har revolutionerat många branscher och inte minst redovisning-, revision- och skatterådgivningsbranchen som är i ständig utveckling och rör sig mot ett paradigmskifte. Detta leder vidare till studiens syfte som grundar sig i att undersöka om företag inom redovisning-, revision- och skatterådgivningsbranchen upplever att en mer digitaliserad verksamhet även leder till en högre nivå av upplevd lönsamhet. Studien tillämpar en enkätundersökning som metod med explorativt inslag. Det här har gett data för att deskriptiv statistik som sedan använts för att besvara studiens frågeställning. Slutsatsen av denna studie är att det finns en viss antydan till att nivån av digitalisering har en positiv effekt på företagens upplevda lönsamhet. Genom deskriptiv statistik går det att tyda ett samband att företag som upplever högre lönsamhet även har en högre nivå av digitalisering än genomsnittet i undersökningen. Förslag till framtida forskning rekommenderas i form av att bygga vidare på denna studie och fördjupa sig i dess begränsningar såsom anonymitet samt bristfälligt svarsunderlag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)