Anorexia nervosa : Subjektiva upplevelser av tillfrisknande

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Abstract Bakgrund: År 2018 levde cirka 190 000 personer i Sverige med en ätstörning varav majoriteten som insjuknade var unga kvinnor. Går en tillbaka 30-40 år i tiden var ätstörningar ett sällsynt problem i samhället, idag däremot är det ett välkänt begrepp inom sjukvården. En av de vanligaste ätstörningarna är anorexia nervosa och studier har visat att det första året efter en har blivit friskförklarad är det störst risk för återfall och att det finns begränsad forskning gällande tillfriskningsprocessen utifrån ett patientperspektiv. Syftet: Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur tillfrisknandet från anorexia nervosa kan upplevas av någon som diagnostiserats med anorexia nervosa. Metod: För att besvara syftet har en kvalitativ metod använts. Fyra intervjuer har genomförts med personer som har diagnostiserats med sjukdomen anorexia nervosa. Transkriberingarna av intervjuerna har sedan analyserats med inspiration utifrån en tematisk analys. Resultat: Resultatet visade att det kunde finnas faktorer som både underlättade och försvårade tillfrisknandet. Motivationsfaktorer såsom sociala relationer kunde vara en bidragande faktor för att gå mot ett tillfrisknande och underlätta processen. Faktorer som kunde försvåra tillfriskningsprocessen var bland annat brist på den psykologiska återhämtningen i behandlingen som kunde bestå av negativ självkänsla och behov av kontroll. I tillfriskningsprocessen framkom det av informanterna att det var stort fokus på den fysiska delen i behandlingen. Slutsatser: Informanterna uttryckte att det finns ett behov av att arbeta mer subjektivt i behandlingen för att underlätta den psykologiska delen av tillfrisknandet. Vägen till att bli diagnostiserad med anorexia nervosa enligt DSM-5 är tydlig medan vägen ur sjukdomen och vad frisk innebär är desto otydligare. Nyckelord: anorexia nervosa, tillfrisknande, försvårande/underlättande, motivation, relationer, frisk/sjuk, kvalitativa intervjuer, tematisk analys, KASAM, disease, illness.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)