Standardisering av informationssäkerhet : Hur påverkar ett ledningssystem organisationen? En fallstudie hos ett svenskt SME

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

Sammanfattning: Vi befinner oss idag i informationseran och i denna tidsålder ökar både tillgängligheten och riskerna med teknologin och den data den hanterar. Organisationer av alla typer och branscher står inför samma utmaning, att skydda deras verksamhetskritiska data från illvilliga aktörer. Genom att införa ett standardiserat arbetssätt för informationssäkerhet kan många risker minimeras för organisationer av alla storlekar. Denna studie ämnar beskriva hur en certifiering mot en internationell standard för informationssäkerhet leder till förändring av organisationen och ledningssystemet hos ett svenskt SMF (små och medelstora företag) inom IT-sektorn. Studien genomförs med en enskild fallstudie med en kvalitativ metodologi, datainsamling och analys. Teori för informationssäkerhet, risker, kontroller och standardisering står som grund för undersökningen och empirin ställd mot den i analysen. Studiens slutsatser är att det sker en viss förändring av organisationen vid införandet av en standard och ett ledningssystem. Det införlivas ett säkerhetstänk i alla processer och rutiner i verksamheten. Studien framför även vikten av att ett ledningssystem för informationssäkerhet är anpassat efter och införlivat i organisationen. Efterlevnaden av systemet är centralt eftersom om det inte efterlevs så är investeringen bortkastad och förändringen oväsentlig. Övergripande syn på fallstudieobjektets inställning till standardiserad informationssäkerhet är positiv. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)