Kommunalt lag- och domstolstrots : Redogörelse för möjliga sanktioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Vårt syfte med detta arbete har varit att undersöka kommunalt lag- och domstolstrots utifrån KomL och att försöka finna ett svar på varför det trots flera utredningar inte har blivit sanktionerat. Vidare har vårt syfte varit att utreda vilka möjliga sanktioner som varit på förslag. Vart ansvaret för kommunalt lag- och domstolstrots ska riktas har också varit en central del i vårt arbete. Vår metod har varit rättsdogmatisk och har kompletterats av en undersökning riktad till de förtroendevalda i kommunfullmäktige i Luleå kommun. Resultatet för arbetet har utmynnat i en förståelse för varför det inte finns några sanktioner mot kommunalt lag- och domstolstrots. Det har för regeringen funnits en gränsdragningsproblematik mellan legalitetsprincipen och det kommunala självstyret. Vårt resultat har lett fram till förslag på möjliga sanktioner som kan motverka kommunalt lag- och domstolstrots utan för stort ingrepp i det kommunala självstyret.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)