Personers upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en folkhälsosjukdom som finns i hela världen och som främst drabbar rökare. Sjukdomen är livslång och upplevs individuellt av varje drabbad person. Med sjukdomen tillkommer förändringar i vardagen för de som drabbas. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Metod: Litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga studier, samtliga kvalitativa. Artiklarna är hämtade från Cinahl Complete och PubMed. Artiklarna har analyserats och redovisats i fyra huvudtema. Resultat: Resultatet redovisas i fyra tema; Att känna rädsla inför en oviss framtid, Att skämmas och anklaga sig själv, Att känna sig begränsad och missförstådd i vardagen, Att känna ångest och oro. Diskussion: Resultatdiskussionen fokuserar på hur vardagslivet påverkas för personer som lever med KOL. Vetenskaplig litteratur och Jean Watsons teori används för att belysa resultatet.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)