Polestar 2 och de globala målen. Tillverkningsprocessen för Polestar 2 och dess betydelse för FN:s globala mål 12 & 13

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Det svenska elbilsföretaget Polestar specialiserar sig på elektriska prestandabilar med fokus på klimatneutralitet, cirkularitet, transparens och inkludering. Polestar strävar efter att förbättra dagens samhälle samt främja övergången till en hållbar och eldriven mobilitet. Syftet med studien är att undersöka tillverkningsprocessen och komponenter för produktion av elbilen Polestar 2, huruvida processen är förenlig med de globala målen 12 & 13 samt bidraget till det externa uppfyllandet av målen. Studiens frågeställningar berör Polestars bilmodell 2, det miljömässiga hållbarhetsarbetet i tillverkningsprocessen samt huruvida detta överensstämmer med FN:s globala mål 12 & 13 för hållbar utveckling. Frågeställningarna berör även det externa bidraget till uppfyllandet av dessa mål. Fallstudien är baserad på en granskning av företagets hållbarhetsrapport, livscykelanalys samt en semi-strukturerad intervju med Polestars Climate Lead. Polestar arbetar med målsättning som baseras på väsentlighetsanalyser, för att bedöma och fastställa deras påverkan på de globala målen. Interna mål baseras på övergripande mål som IPCC och de globala målen. Företaget mäter och rapporterar sina utsläpp, där den externa materialtillverkningen står för majoriteten. Polestar strävar efter att utforma mätbara miljömål och använder sig av nyckeltal för att beräkna utsläpp per såld bil. Företaget upprättar livscykelanalyser för att analysera utsläpp relaterade till bilens material, tillverkning och användning. Polestar konstaterar att deras totala utsläpp ökar under en uppskalningsperiod, men förväntar sig minskade utsläpp framöver. Polestar genomför punktinsatser i bilen för att reducera klimatavtrycket från tillverkningen. Dessutom strävar företaget efter att minska sin klimatpåverkan genom att efterfråga förnyelsebar energi och fokusera på energieffektivitet. De verkar även för ökad användning av återvunna material för ett minskat klimatavtryck samt uppnå en mer kostnadseffektiv produktion. Polestar bidrar till minskade koldioxidutsläpp och främjar en mer hållbar fordonsflotta genom att tillverka elfordon och förespråka användning av förnyelsebar energi. För närvarande är det inte möjligt att tillverka en klimatneutral bil, emellertid har företaget investerat omfattande resurser för att påskynda framstegen mot sitt mål att skapa en klimatneutral bil. Polestar främjar det externa uppfyllandet av målen genom att prioritera transparens och innovation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)