Att utnyttja naturen i förskolan - i städer och på landet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

Sammanfattning:

Forskning visar att vi spenderar mindre tid ute i naturen idag än vad vi gjorde för bara 20 år sedan. Förskolans läroplan skriver om att förskolorna ska sträva efter att barnen utvecklar sina kunskaper inom naturvetenskap och eftersom vi människor lär oss genom att göra så bör vi då ge oss ut i naturen för att lära oss om den. Syftet med denna enkätstudie är att ta reda om det finns någon skillnad på hur ofta pedagoger diskuterar med barnen om naturen beroende på om förskolan de arbetar på är belägen på landet eller i en stad. Har förskolor med naturinriktningen ”I Ur & skur” lättare för att integrera biologi när de befinner sig i naturen med tanke på deras utbildning genom Frilufsfrämjandet? Genom en kvantitativ enkätundersökning har jag jämfört förskolor och sett att de förskolor som befinner sig i städer spenderar mer tid ute i naturen än vad de förskolorna ute på landet gör. Det är också förskolorna belägna i städer som oftare diskutera om naturen tillsammans med barnen när de befinner sig utomhus. Pedagogerna som arbetar på förskolor i städer är också mer nöjda med antalet gånger de befinner sig i naturen med barnen medan de på landet hade velat befinna sig oftare i ett naturområde. Pedagoger i städerna upplever färre svårigheter med att ta sig till samt befinna sig i naturområden jämfört med pedagoger som arbetar i förskolor på landet. Slutligen visar även resultaten att alla I Ur & Skur-förskolorna samtalar om naturen med barnen varje gång de befinner sig utomhus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)