Skapande på fritidshemmet : En studie av lärares uppfattning om skapande i fritidshemmet

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att beskriva lärares tal om skapande på fritidshem och hur skapandet används.   Utifrån syftet har följande frågeställning formulerats: Vilka diskursiva konstruktioner uttrycker lärarna i fritidshemmet kring skapande?   I studien används en kvalitativ metod genom fokusgruppsamtal med lärare i fritidshem. Samtalet har analyserats ur ett diskursteoretiskt perspektiv. I resultatet framkommer det att skapande är ett brett och mångfacetterat begrepp. Skapande syftar inte nödvändigtvis till att endast skapa något med händerna. I studiens resultat framkommer fyra diskursiva konstruktioner av diskurser kring skapande: elevers intresse, skapande i samspel, från produkt till process och fritidstänket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)