Sökning: "Möjliggörande faktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden Möjliggörande faktorer.

 1. 1. Våld i nära relationer - Ett dolt problem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Hellman; Alva Lindedal; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Kvinnor; Våld i nära relationer; Identifiering; Hinder; Möjliggörande faktorer; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Våld i nära relationer (VNR) är ett problem på individ- och samhällsnivå, på nationell och internationell nivå. En av tre kvinnor kommer någon gång under sin livstid att utsättas för våld i nära relationer i form av fysiskt, psykiskt, sexuellt våld och/eller försummelse. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete för personer med övervikt och obesitas : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Frida Olsson; Neo Lindholm; [2023]
  Nyckelord :Overweight; Obesity; Health promotion; Person centered care; Nurses; Övervikt; Obesitas; Hälsofrämjande arbete; Personcentrerad vård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och obesitas medför en ökad risk för allvarliga hälsoproblem och är ett av de största folkhälsoproblemen i världen. Under de senaste trettio åren har antalet människor med obesitas fördubblats. LÄS MER

 3. 3. Med grammatiken i skrivpraktiken. En aktionsforskningsstudie om ett försök att gå från traditionell till kontextuell grammatikundervisning i kursen Svenska 2

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anders Strindberg; [2022-12-14]
  Nyckelord :grammatik; skolgrammatik; traditionell grammatik; kontextuell grammatik; aktionsforskning; the LEAD principle; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med studien, vars ansats är aktionsforskning, är tudelat. Den syftar dels till att pröva att förändra min grammatikundervisningspraktik, från en traditionell och isolerad till en kontextuell och funktionell genomförd under en längre tid, dels till att producera kunskap genom en analys av denna förändringsprocess och dess utfall. LÄS MER

 4. 4. Socio-tekniska faktorer vid framgångsrik förankring av digitalt verktyg i en kommuns välfärdsverksamheter : En fallstudie under ett förändringsprojekt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Louise von Wachenfelt; [2022]
  Nyckelord :Möjliggör; Hinder; Införande; Förändringsprojekt; Förankring; E-hälsa; Digitala verktyg; Digitalisering; Projektledning.;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i Informatik har som syfte att identifiera, beskriva och analysera socio-tekniska faktorer under införandet av nytt digitalt verktyg vid ett förankringsprojekt i kommunala välfärdsverksamheter. Socio-tekniska faktorer avser aspekter som tillhör den nära omgivningen, samt det tekniska och sociala och kan skapa möjliggörande eller förhindrande påverkan på införandeprocessen. LÄS MER

 5. 5. Circular Economy in Single-Use Medical Device Industry : Barriers, Enablers and Design Tool

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Akshat Jain; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Healthcare waste is on an all-time high with single-use devices being one of the largest contributors. With the onset of Covid-19, this issue has become highly visible and has led to global concerns being raised around the environmental footprint of the healthcare sector and the need to reduce the waste generated by shifting away from single-use devices. LÄS MER