Sökning: "Nils Rodhe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nils Rodhe.

  1. 1. Vårdpersonalens erfarenhet av patientdelaktighet vid pankreaskirurgi - inför införandet av en ERAS-loggbok

    Magister-uppsats,

    Författare :Nils Rodhe; Elsa Östborg; [2023-03-30]
    Nyckelord :Patientdelaktighet; pankreaskirurgi; postoperativ vård; ERAS; loggbok; ERAS-loggbok; personcentrerad vård; fokusgruppsintervju;

    Sammanfattning : Bakgrund: Pankreascancer är en allvarlig cancerform med snabbt sjukdomsförlopp och hög mortalitet där den enda potentiellt kurativa behandlingen är kirurgi. För att optimera vårdförloppet förespråkas vårdprogrammet ERAS där patientdelaktighet är fördelaktigt. LÄS MER