Sökning: "loggbok"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade ordet loggbok.

 1. 1. Varför är vi inte mer närvarande med barnen? Strukturerad barngruppstid och kollegiala dialoger för förändrad och förbättrad närvaro i barngruppen.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helen Zetterberg; [2023-07-04]
  Nyckelord :förskola; närvarande pedagog; relationell pedagogik; aktionsforskning; personlig; professionell och politisk kunskapsdimension;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur den iscensatta aktionen av strukturerad barngruppstid och kollegial dialog bidragit till att pedagogerna blivit mer närvarande pedagoger i förskolepraktiken. Frågeställningen söker svar på hur pedagogerna beskriver sig som mer närvarande pedagoger i förhållande till sin person, sin professionalitet och politiska ramar. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens erfarenhet av patientdelaktighet vid pankreaskirurgi - inför införandet av en ERAS-loggbok

  Magister-uppsats,

  Författare :Nils Rodhe; Elsa Östborg; [2023-03-30]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; pankreaskirurgi; postoperativ vård; ERAS; loggbok; ERAS-loggbok; personcentrerad vård; fokusgruppsintervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pankreascancer är en allvarlig cancerform med snabbt sjukdomsförlopp och hög mortalitet där den enda potentiellt kurativa behandlingen är kirurgi. För att optimera vårdförloppet förespråkas vårdprogrammet ERAS där patientdelaktighet är fördelaktigt. LÄS MER

 3. 3. Hur övar jag egentligen? : En självstudie om hur jag designar mitt övande på trumset och slagverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Matheus Johansson; [2023]
  Nyckelord :Practice; drum set; percussion; Practice strategies- and methods; design theory; Övning; trumset; slagverk; Övningsstrategier- och metoder; designteori;

  Sammanfattning : I denna studie har jag undersökt hur min övning på trumset och slagverk ser ut inför spel med RI-ensemble och slagverksensemble. Studien har utgått från ett designteoretiskt perspektiv och forskningsfrågorna: 1) Hur designar jag mitt övande till respektive ensemble? 2) Vilka semiotiska resurser används och hur används de? Under studien har jag samlat in data genom att filma några övningspass och skrivit loggbok. LÄS MER

 4. 4. Det låter som att någon trillar ner för trappan : En studie om polyrytmik ur ett designteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Alexander Granlund; [2023]
  Nyckelord :Polyrhythm; design theory; semiotics; bodily resources; material resources; digital tools; polyrytmik; designteori; semiotik; kroppsliga resurser; materiella resurser; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker olika semiotiska resurser, teckensystem och tecken på lärande som visat sig i mitt övande på polyrytmik med stöd av det designteoretiska perspektivet. Övningen har haft sin utgångspunkt i två olika metodböcker; Applying Karnatic Rhythmical Techniques to Western Music av Rafael Reina (2015) och The Reference Rhythm Method av Mulle Holmqvist (2010). LÄS MER

 5. 5. Är Youtube min lärare? : En självstudie om metoder för att lära sig spela trumkomp från en video.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Aleqs Lekryd; [2023]
  Nyckelord :musical figuration; learning process; drum set; video documentation; methods of learning; sociocultural perspective; musikalisk gestaltning; lärandeprocess; trumset; videodokumentation; metoder för lärande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med studien är att ta reda på vilka metoder jag tillämpar när jag instuderar trumkomp från en Youtubevideo samt undersöka om min övningsmotivation förändras, och i så fall hur, under denna process. LÄS MER