Sökning: "Marita Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Marita Johansson.

 1. 1. Drivkrafter i skolutvecklingen. En aktionsforskningsstudie i matematikundervisning för skolår 6.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marita Johansson; [2023-10-13]
  Nyckelord :metodik; pedagogik; undervisningsformer; lärandeprocesser; samverkan; laborativa arbetssätt; digitalisering; digitaliserade läromedel; gruppdynamik; lärarrollen; elevperspektivet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom aktionsforskning undersöka laborativa arbetssätt i matematik på grundskolenivå. I studien undersöks faktorer som påverkar elevernas lärande och vilka pedagogiska redskap som upplevs gynna elevernas kunskapsutveckling, främst med hänseende på laborativa metoder och ett empiriskt arbetssätt inom matematikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Patientens delaktighet i hemsjukvården : En integrativ systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maja Johansson; Marita Johansson; [2020]
  Nyckelord :delaktighet; patient; hemsjukvård; upplevelse; uppfattning; medverkan;

  Sammanfattning : Inom hemsjukvård är det centralt att den äldre patienten är delaktig för att känna att vården är god. I den personcentrerade vården ska det multiprofessionella och teambaserade personalen ha den unika personen i fokus. LÄS MER

 3. 3. En varm patient : Sjuksköterskans omvårdnad och förebyggande av hypotermi i samband med dagkirurgisk operation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marita Johansson; Cathrin Jonasson; [2018]
  Nyckelord :hypothermia; pre-operative warming methods; forced-air warming; anesthesia; quality control; nursing; prevalence studies;

  Sammanfattning : Nästan alla patienter blev hypoterma före, under och efter operation. För att undvika detta vidtog sjuksköterskan olika omvårdnadsåtgärder för att minska risken för oönskad hypotermi. LÄS MER

 4. 4. Måste jag kunna läsa för att kunna räkna? : Samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marita Edfalk; Sara Johansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Matematikundervisning för ökad måluppfyllelse på gymnasiet : ur SUM-elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Marita Johansson; [2014]
  Nyckelord :gymnasiet; matematik; måluppfyllelse; organisation; speciallärare; stöd; SUM-elev.;

  Sammanfattning : I internationella kunskapsmätningar har det framkommit att kunskapsnivå i matematik successivt har sjunkit hos svenska elever i förhållande till andra länder sedan mitten av 90-talet. Läsåret 2012/2013 var det drygt 92 procent av Sveriges elever i årskurs nio som fick ett godkänt betyg i matematik. LÄS MER