Sökning: "måluppfyllelse"

Visar resultat 1 - 5 av 591 uppsatser innehållade ordet måluppfyllelse.

 1. 1. Tillförlitligheten hos tre översatta deltest ur CELF-4 med anpassningar för åldrarna 13:0-15:11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Nelly Johansson; Johanna Möller; [2021-02-03]
  Nyckelord :CELF-4; ungdomar; språklig bedömning; översättning; tillförlitlighet.; CELF-4; adolescents; language assessment; translation; reliability.;

  Sammanfattning : This study investigated the reliability and validity of three translated andadapted subtests from CELF-4 for language assessment of adolescents aged 13:0-15:11. 30 participants from the south of Sweden were assessed using the subtests. LÄS MER

 2. 2. Dokumentationen spelar roll! : En litteraturstudie rörande förskolans dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emma Björk Matkoski; [2021]
  Nyckelord :Didactics; Documentation; Literature review; Meaning-making; Preschool; Quality; Systematic quality work; Didaktik; Dokumentation; Förskola; Information; Kvalitet; Litteraturstudie; Meningsskapande; Praktik; Reflektion; Systematiskt kvalitetsarbete; Verksamhet;

  Sammanfattning : Det systematiska kvalitetsarbetet grundar sig i dokumentation av förskolans verksamhet och syftar till att säkerhetsställa förskolans måluppfyllelse. Syftet är att undersöka vad tidigare forskning framställer som betydelsefullt för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, utifrån dokumentation om den dagliga praktiken. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationsförmågan hos andraspråkselever : En studie om hur lärare arbetar med att utveckla den kommunikativa förmågan i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lisa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselev; bedömning; metoder; muntlig kommunikationsförmåga; kritiska aspekter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur lärare arbetar för att utveckla andraspråkselevers kommunikativa förmåga inom matematikundervisningen i årskurs 1–3. Tyngdpunkten ligger vid den muntliga matematiska kommunikationen och vilka arbetssätt och arbetsformer lärarna använder i undervisningen för att utveckla förmågan. LÄS MER

 4. 4. Så vänder skolledare lågpresterande skolor i utanförskapsområden : En kvalitativ studie om framgångsrik skolledarskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Armel Mislimi; Erdin Asanovski; [2021]
  Nyckelord :Organisation and leadership; School research; Principal leadership; Organisation och ledarskap; Skolforskning; Rektors ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Skolan i Sverige ska vara likvärdig, men det är den inte idag. Det finns skolor i utanförskapsområden som har stora utmaningar och som har haft låg måluppfyllelse under en längre tid. Men det finns också skolledare som har tagit över ledningsrollen på lågpresterande skolor i utanförskapsområden och lyckats omvandla dem. LÄS MER

 5. 5. Lärares syn på matematikämnet och uppfattningar om matematiklärande : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar och syn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Caroline Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Matematikdidaktik; matematikplanering; matematikuppfattningar; matematiklärande.;

  Sammanfattning : Sveriges officiella statistik visar under de senaste åren en procentuell ökning på de elever som ej uppnått kravnivån i matematik. Trots detta så finns det lärare vars elever visar hög uppfyllelse av målen i matematikämnet. LÄS MER