Drivkrafter i skolutvecklingen. En aktionsforskningsstudie i matematikundervisning för skolår 6.

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att genom aktionsforskning undersöka laborativa arbetssätt i matematik på grundskolenivå. I studien undersöks faktorer som påverkar elevernas lärande och vilka pedagogiska redskap som upplevs gynna elevernas kunskapsutveckling, främst med hänseende på laborativa metoder och ett empiriskt arbetssätt inom matematikundervisning. Teori: I studien används aktionsforskning som teoretisk ansats. Studien utgår också från det sociokulturella perspektivet på lärande, vilket handlar om att lärande sker i samspel med andra. Metod: Aktionsforskning används som metod. Studien har genomförts på grundskolans elever i årskurs 6, med avseende på matematikundervisningens metodik. Datainsamlingen har skett genom intervjuer, enkäter och loggbok. Resultat: Elevers lärande i matematik stimuleras av en varierad, laborativ och problembaserad undervisning som bygger på dialog. Ett känt innehåll i kommunikation med andra, stödjer elevers kunskapsutveckling och inställningen till ämnet. Laborativa arbetssätt ger möjligheter till djupare förståelse av lektionsinnehållet och hjälper till att belysa teoretisk kunskap för eleven.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)