Erfarenheter av egenvård vid diabetesrelaterade fotsår : En litteraturstudie

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes Mellitus är en folksjukdom och ett samlingsnamn för flera olika typer av diabetes. En vanlig komplikation vid långvarig diabetes är fotsår, men vid god egenvård kan dessa fotsår till stor del förebyggas. Syfte: Undersöka personer med diabetes erfarenheter av egenvård relaterat till fotsår. Metod: Litteraturöversikten baserades på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Sökningen genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes. Resultat: Personer med diagnosen diabetes har i vissa fall bristande egenvård i relation till fotvård och fotsår. Analysen ledde fram till två huvudkategorier och sex subkategorier. Huvudkategorierna var; Hinder till att utföra egenvård samt Vikten av god kommunikation med vårdpersonal för att främja egenvård.  Konklusion: Personer med diabetes har i många fall bristande kunskap om fotsår. Detta leder till att de i många fall har svårt att utföra en god egenvård. Personanpassad och återkommande information från sjukvården har i många fall stärkt egenvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)