Faktorer som påverkar sjuksköterskan att inte göra en orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Barn som far illa är ett globalt problem och det finns ett mörkertal av barn sommisstänks fara illa. Forskning visar att trots sjuksköterskans anmälningsplikt finns fall därsjuksköterskan väljer att inte göra en orosanmälan. Sjuksköterskan har en stor möjlighet attidentifiera och hjälpa barn som far illa i sin yrkesprofession. Fysiskt våld eller andra typer avmisshandel mot barn kan orsaka framtida men och därför kan en orosanmälan varalivsavgörande för barnet. Syfte: Att kartlägga vilka faktorer som påverkar sjuksköterskan attinte göra en orosanmälan trots misstanke om att ett barn far illa. Metod: Studien är enlitteraturöversikt med avsikt att undersöka problemområdet samt sammanställa tillgängligkunskap och befintlig forskning. Studien baseras på elva vetenskapliga originalartiklar.Samtliga artiklar är granskade och sammanställda enligt Fribergs metod. Resultat:Kunskapsbrist är den största gemensamma faktorn som påverkar sjuksköterskan att inte göraen orosanmälan. Även osäkerhet kring bevisning och brist i kunskap av symtom och teckenvar påverkande faktorer. Det är vanligt att sjuksköterskor avstår att göra en orosanmälan pågrund av rädsla och oro för hämndaktioner. Sjuksköterskans egen attityd kan också påverkavalet att avstå att göra en orosanmälan trots att det finns misstanke om att ett barn far illa.Slutsatser: Sjuksköterskans beslutstagande kring att göra en orosanmälan är komplext ochpåverkas av många faktorer. Resultatet visar att sjuksköterskor behöver mer utbildning, ökadkunskap, mer stöd, tydligare riktlinjer och hjälp att kunna hantera rädsla för att göra enorosanmälan när barn misstänks fara illa. Författarna föreslår ett förbättringsarbete gällande ovan nämnda faktorer för att skapa ett bättre arbetssätt för sjuksköterskan i sittomvårdnadsarbete, och därigenom minska barns lidande och främja hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)