Muskuloskeletala besvär hos tandhygienister : En enkätstudie inom privat sektor

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte var att undersöka förekomst av självrapporterade muskuloskeletala besvär(MSDs) hos tandhygienister. Metod: Metoden var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats med en webbaserad enkät som mätinstrument. Urvalet bestod av alla legitimerade tandhygienister inom den privata sektorn i Region Skåne som var sökbara via klinikernas hemsidor. Det var 92 tandvårdskliniker som kontaktades där det fanns totalt 159 möjliga deltagare. Resultat: Antalet tandhygienister som besvarade enkäten var 30 och av dessa hade 23 (77%) av deltagarna MSDs eller hade haft tidigare. Resultatet visade ingen statistisk signifikant korrelation mellan variablerna ålder, yrkesaktiva år som arbetande tandhygienist samt träningsmängd avseende förekomst av MSDs. Resultatet visade dock att ju äldre individen var desto högre var förekomsten av MSDs då besvären ökade från 43 års ålder. Det framkom även att de flesta deltagare utvecklade MSDs efter åtta år som yrkesverksammatandhygienister. Slutsats: Det var vanligt förekommande med MSDs hos deltagarna i studien.Ytterligare forskning med en större population krävs för att kunna säkerställa om det finns ett samband mellan variablerna ålder, yrkesaktiva år som arbetande tandhygienist samt träningsmängd avseende förekomst av MSDs. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)