Influencer marketing : En kvalitativ konsumentstudie om hur betalda samarbeten påverkar trovärdigheten till en influencer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Syfte & frågeställning: Uppsatsen syftar till att undersöka hur trovärdigheten till en influencer påverkas av betalda samarbeten i hopp om att kunna bidra till en djupare förståelse om de faktorer som påverkar en influencers trovärdighet som marknadsförare. För att besvara studiens syfte har följande frågeställning undersökts; Hur påverkar betalda samarbeten trovärdigheten till en influencer? Metod: För att kunna besvara syftet och få en djupare förståelse för ämnet har en kvalitativ undersökning genomförts genom semistrukturerade intervjuer. Uppsatsen har en abduktiv ansats som utgångspunkt. Teoretiska utgångspunkt: Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är befintliga teorier om influencers och reklam på sociala medier. Vidare fungerar “The source credibility model” (Ohanian 1990) som teoretisk utgångspunkt för studien då modellen beskriver trovärdighet genom fyra begrepp som fungerat som utgångspunkt för formandet av uppsatsens intervjuguide. Empiri: Tretton semistrukturerade intervjuer har genomförts med individer som lämpar sig för studien enligt framtagna respondentkriterium. Resultat: Baserat på respondenternas syn på betalda samarbeten har tre teman identifierats som tillsammans eller individuellt påverkar trovärdigheten till en influencer. Det första temat “Mängd” syftar till att beskriva hur mängden betalda samarbeten kan påverka en influencers trovärdighet. Det andra temat “Tid” syftar till att beskriva hur avtalstiden på ett samarbete kan påverka en influencers trovärdighet. Det tredje temat “Kongruens” syftar till att beskriva hur kongruensen mellan ett varumärke och en produkt kan påverka en influencers trovärdighet. Dessa tre teman kan oberoende av varandra eller tillsammans påverka trovärdigheten. Dessa teman adderar till tidigare forskning genom att tydliggöra ytterligare faktorer som påverkar trovärdigheten till en influencer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)