Lärares syn på anmälningsplikten : en kvalitativ studie som belyser lärares tankar kring anmälningsplikten då misstanke finns att ett barn far illa

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning: Titel: Lärares syn på anmälningsplikten. Valet av ämne till detta examensarbete väcktes bland annat genom samhällsdebatter där det ofta framkom vikten av att uppmärksamma barn som far illa i ett tidigt skede i livet. Examensarbetet fokuserar på anmälningsplikten mellan skola och socialtjänst. Syftet med studien var att undersöka lärares syn på anmälningsplikten genom att visa vilka faktorer som påverkar om en anmälan görs eller ej samt undersöka om det fanns några skillnader mellan en större och mindre kommun. För att ta reda på detta användes kvalitativa intervjuer där totalt sju lärare intervjuades. Studien utgick från hermeneutiken och har sin teoretiska utgångspunkt i utvecklingsekologin och rollteorin. Huvudresultaten i denna studie visade att de faktorer som påverkade anmälan var samarbete, risken för relationsskador samt lärarnas oro för att ha otillräckliga bevis. Det framkom ur resultatet en skillnad mellan kommunerna gällande samverkan med socialtjänsten, denna fungerade betydligt bättre i den mindre kommunen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)