Alkohol- och drogtester ombord : En undersökning av svenska sjömäns attityder till slumpmässiga alkohol- och drogtester ombord

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Forskningen pekar på en konflikt mellan de krav vissa arbetsgivare har på att alkohol- och drogtesta sina anställda, respektive den eventuella ovilja arbetstagare av integritetsskäl kan ha att bli testade. I detta sammanhang råder det en oklarhet om vilka attityder svenska sjömän har till att bli alkohol- och drogtestade ombord på arbetsplatsen. Syftet med denna uppsats blev därför att undersöka svenska sjömäns attityder till att genomgå slumpmässiga alkohol- och drogtester ombord. Genom intervjuer av fjorton testerfarna och testoerfarna sjömän genomfördes en kvalitativ tematisk innehållsanalys av sjömännens attityder till testerna. Resultatet visade att sjömännen till skillnad från tidigare forskning hade positiva eller neutrala attityder till testerna. De upplevde inte obehag eller en känsla av att vara övervakade eller kränkta. Stämningen på arbetsplatsen blev inte märkbart sämre och tilltron till arbetsgivaren var oförändrad. Sjömännen var väl medvetna om reglerna och rutinerna för alkohol- och drogtesterna och deltog samarbetsvilligt i testerna utan protester. Attityderna mellan de testerfarna och testoerfarna sjömännen var mycket snarlika, med den mindre skillnaden att de testoerfarna sjömännen hade mindre kunskaper om reglerna kring testerna samt antog felaktigt att stämningen på arbetsplatsen skulle bli sämre om tester skulle införas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)