Kinas säkerhet : en studie av hur Kina hanterar regionala utmaningar

Detta är en Magister-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Kinas säkerhet - En studie av hur Kina hanterar regionala utmaningar Den regionala stabiliteten i Sydostasien präglas av Kinas tydliga dominans. Kinas strävan att bibehålla regional stabilitet kännetecknar den kinesiska utrikes- och säkerhetspolitiken. För Kina är ett stabilt närområde en viktig grundpelare i sin strävan mot att fortsätta sin ekonomiska tillväxt och öka sitt regionala och på sikt även globala inflytande. Ett stabilt närområde är dessutom en förutsättning för att Kina ska kunna öka sitt engagemang i områden bortom sitt närområde. Denna uppsats analyserar Kinas syn på sin säkerhet i sitt närområde, och hur denna uppnås och bibehålls. Genom en jämförande studie där Burma och Nordkorea tjänar som tämligen olika referensstater används ett realistiskt teoretiskt perspektiv för att förklara Kinas ageranden och val av strategi. Resultatet visar ett Kina som tydligt strävar efter att påverka sin omgivning på ett sätt som säkerställer säkerhet och ekonomisk tillväxt. Kina nedtonar konsekvent sin roll som regional stormakt, men har under de senaste åren också visat prov på att utnyttja denna. Kinas tillämpning av milieu shaping uttrycks dock olika och skiljer sig åt i fallen Burma och Nordkorea. Nyckelord: burma, kina, kärnvapen, myanmar, milieu shaping, nordkorea, säkerhet, säkerhetspolitik

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)