Nycklar för en inkluderande lärandemiljö - en vinjettstudie baserad på specialpedagogers beskrivningar av förebyggande arbete

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur specialpedagoger i en kommuns F-6 verksamhet beskriver det förbyggande arbetet för en inkluderande lärandemiljö. Fokus i studien har varit specialpedagogernas roll och arbetsuppgifter och hur deras beskrivningar av ett förebyggande arbete kan bidra till en inkluderande lärandemiljö. Teori: Studien har tagit sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där elever utvecklas i samspel med andra och blir delaktiga i kunskaper och färdigheter. Det handlar om att skapa framgångsrika lärandemiljöer som präglas av interaktion och samspel emellan elever, lärare- elev, samt mellan lärarna. Ett av de viktigaste utvecklingsområdena är att göra eleverna delaktiga i deras lärandeprocess.Metod: Studien är kvalitativ och vi har valt att använda oss av vinjettmetoden för att samla in vår empiri. Tio specialpedagoger som arbetar inom F-6 verksamhet ur en och samma kommun har genomfört vinjetten och svarat på dess frågor. Studien är inspirerad av en hermeneutisk ansats. I analysarbetet av den insamlade empirin har vi tagit hjälp av en hermeneutisk tolkning där en växelverkan sker mellan delar och helhet för att skapa en förståelse. Resultat: Resultatet visar att specialpedagogerna beskriver det förebyggande arbetet utifrån tre nivåer: Organisationsnivå, gruppnivå och slutligen individnivå. Det nämns ett antal faktorer i resultatet, som enligt specialpedagogerna ses som de mest betydelsefulla ”nycklarna” för att en inkluderande lärandemiljö ska kunna utvecklas. Dessa faktorer eller nycklar är bland annat arbetet med skolans värdegrund, skapa en verksamhet som bygger på gemenskap och delaktighet, samt att skolans personal kan ta vara på elevers olikheter i undervisningen. Det handlar också enligt specialpedagogerna, om att kunna ge eleverna förutsättningar, dels genom en strukturerad lärandemiljö och dels skapa förutsättningar för eleverna att lära i samspel med varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)