Språkutvecklande SO-undervisning i grundskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt var att redogöra för vad forskning säger om språkutvecklande SO-undervisning. Kunskapsöversikten genomfördes genom att det insamlade materialet om ämnet sorterades och analyserades utifrån sex stycken vetenskapliga källor. Dessa sex källor har vi funnit genom att vi har använt oss av ämnesrelaterade ord och begrepp i de olika databaserna. Vi har därefter värderat materialet utifrån dess trovärdighet. Våra teoretiska utgångspunkter har följt de rekommendationer för sökprocesser och granskning som går att läsa i Backman (2008) och Fribergs (2008). Resultatet av artiklarna visar att det finns begripliga och grundade argument för en språkutvecklande SO-undervisning. Vidare belyses även metoder samt utmaningar med en språkutvecklande SO-undervisning. En stor utmaning i SO-undervisningen är mötet med andraspråkselever. Allt oftare ställs lärare inför det faktum att elever ännu inte behärskar svenska i den utsträckning som skolan kräver. Lärarna utmanas därför i sin profession att möta de här elevernas skilda behov; framför allt då oförberedda lärare ser till andraspråkselever som problem och brister, snarare än som språkliga resurser och möjligheter. Risken med detta bristande perspektiv är att andraspråkselever enbart får ta del av den ordinarie undervisningen, helt utan anpassningar vilket hämmar deras språkutveckling. Vid genomgång av kunskapsöversikten framkommer det att språkutveckling bör finns i alla ämnen i skolan. Detta för att eleverna ska ges möjlighet till att utveckla språket/språken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)