Styrelsens roll i små och medelstora företag : en studie om ägartyper, styrelseroller och företagsprestation i SMEs

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Titel: Styrelsens roll i små och medelstora företag - en studie om ägartyper SMEs, styrelseroller och företagsprestation. Bakgrund: Då europas företag till stor del utgörs av SMEs är dessa mycket viktiga för ekonomin. Vad deras styrelse gör och hur de påverkar företagsprestationen är därför ett intressant forskningsområde. Därför ställer vi oss i denna studie frågan: “Hur ser sambanden ut mellan ägartyp, styrelseroll och företagsprestation samt påverkar styrelsens roll sambandet mellan ägartyp och företagsprestation i SMEs?” Syfte: Studiens syfte är att förklara eventuella samband mellan ägartyp, styrelseroll och företagets prestation samt om styrelsens roll påverkar sambandet mellan ägartyp och företagsprestation i SMEs. Metod: Denna studie är utformad efter kvantitativ metod och tillämpar en deduktiv forskningsansats där teorier och tidigare litteratur används för att sedan testa olika modeller. För inhämtning av empirisk data har en enkätstudie gjorts som sedan kompletterats med manuell inhämtning av arkivdata. Slutsatser: Studiens slutsatser är att ingen av de modeller som presenterats i studien accepteras. Endast ett fåtal samband kan konstateras. Ägaren behöver nödvändigtvis inte påverka vilken roll styrelsen får. Försiktighet bör iakttas innan företagsägare förlitar sig på styrelsen som mekanism för att forma eller påverka företagets prestation, eftersom den inte behöver ha någon påverkan. Den rådgivande, nätverkande och övervakande styrelserollen har positiva samband mellan varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)