Processutveckling inom lagerhållning : Analys och utveckling av processer hos Delta Terminal AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

Sammanfattning: Företagen idag står ofta inför ständiga utmaningar och förändringar. För attkunna konkurrera på marknaden gäller det att effektivisera och utveckla sinverksamhet. Att basera en verksamhetsutveckling på processer och ettprocessorienterat synsätt har visat sig vara effektivt. I dagsläget finns det mångaerkända metoder för processmodellering, processanalys och processutveckling.Det är därför viktigt att studera metoder som kan anpassas till ett specifikt fall.Denna studie har baserats på en fallstudie hos Delta Terminal AB, etttredjepartslogistikföretag, som bedriver lagerhållning. Studien syftar till attundersöka hur processer kan utvecklas i ett tredjepartslogistikföretag. Måletmed denna studie har varit att kartlägga och analysera en delverksamhet hosDelta Terminal. För att uppnå syftet har metoder och modeller inomämnesområdet studerats och anpassats till det specifika fallet. Sedan har enverksamhetsanalys utförts för att skapa en bild av det nuvarande läget och detönskade läget. Utifrån intervjuer och observationer har en processmodell överdet nuvarande läget skapats. Tillsammans med denna modell och den insamladdatan har en processanalys utförts. Detta har även lett till en tidsaxel över en”normaldag” som illustrerar den tid som är värdeskapande, icke-värdeskapandeoch spill. Även en workshop har utförts med medarbetarna på Delta Terminal.Denna har resulterat i problem och mål som berör den studerade processen. Enförändringsanalys har med hjälp av problemen och målen genereratförändringsbehov. Resultatet har visat att kommunikations- och informationsbristär de största problemen i delverksamheten. Baserat på processanalysen ochförändringsanalysen har förbättringsförslag skapats. Med dessa lösningsförslagkan tid som är icke-värdeskapande och spill minimeras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)