Könsskillnader i kommunikation kring skönhetsingrepp : En kvalitativ innehållsanalys av verbala och emotionella uttryck i svenska podcasts

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Skönhetsingrepp har blivit allt vanligare i det moderna samhället, vilket har genererat fler diskussioner och åsikter kring fenomenet. En plattform där diskussionen har fått uppsving är på det digitala radioforumet podcast. Syftet med studien har därför varit att undersöka om det finns könsskillnader i hur män och kvinnor uttrycker sig verbalt och känslomässigt när de talar om skönhetsingrepp i svenska podcasts. I syftet ingick även att ta reda på vad som kan ligga till grund för dessa eventuella skillnader. För att undersöka detta har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats på 20 podcastavsnitt publicerade på plattformen Podcaster som behandlade ämnet skönhetsingrepp. Det insamlade materialet analyserades sedan i enlighet med tidigare forskning samt studiens teoretiska ramverk. Diskussionen byggde på Giddens teori om moderniteten och kroppen som ett reflexivt projekt, West & Zimmermans teori om “doing gender’’ samt Ahmeds teori om känslor. Resultatet visade både likheter och skillnader i hur män och kvinnor talade om skönhetsingrepp i svenska podcasts. Majoriteten av männen och kvinnorna i materialet var ambivalenta i sin attityd till skönhetsingrepp, då de genomgående övervägde för- och nackdelar med fenomenet. Utöver det återfanns även positiva attityder till skönhetsingrepp, samt några som hade en mer negativ attityd. Dessutom var den gemensamma uppfattningen att skönhet betraktades som kvinnligt samt att samhällets skönhetsideal har betydelse för varför individer vill göra utseendeförändringar. Den mest iögonfallande skillnaden var vilka känslor som individerna uppvisade i samband med samtalet. Männen uppvisade i högre grad en ironisk och lättsam jargong medan kvinnornas samtal snarare genomsyrades av allvarsamhet, upprördhet och empati. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)