Frihet under ansvar på Gruvbergets öppna anstalt – en kvalitativ studie om vilken betydelse Gruvbergets verksamhet har för de intagna.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Sammanfattning Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse Gruvbergets verksamhet har för de intagna samt hur personal från Gruvberget upplever att verksamheten har för betydelse för de intagna som vistas där. Sex semistrukturerade intervjuer gjordes med tre före detta intagna som vistats på Gruvberget anstalt vid minst ett tillfälle samt med tre personal från Gruvbergets verksamhet. Gruvberget är Sveriges mest öppna anstalt dit de intagna får ansöka från sina hemma-anstalter om att få åka på kurser under tvåveckorsperioder. Anstalten som har beskrivits mer som en semesteranläggning än en anstalt via media ligger mitt ute i skogen och runt området finns varken murar eller staket. På Gruvberget bor de intagna i villor ihop med sina familjer eller med andra intagna. Resultatet visade att det gick att urskilja fem kategorier som var extra viktiga för de intagna som vistats på Gruvbergets anstalt. Dessa var: • Betydelsen av familjen. • Betydelsen av naturen. • Bemötande. • Frihet under ansvar. • Motivation. Dessa kategorier, var och en för sig eller tillsammans, bidrog till att den intagne rustades positivt för ett liv efter frigivning. Det visade sig vara extra betydelsefullt för de intagna att de kunde umgås med sin familj under normala förhållanden under en längre period (två veckor) vilket resulterade i att relationen till familjen stärktes. Resultatet visade även på att Gruvbergets personal behandlade de intagna som människor och inte som "kriminella" (vilket vissa upplevde på sin hemma-anstalt). Bemötandet ihop med den tillit personalen visade genom den öppna verksamheten samt den frihet och ansvar som de intagna fick stärkte dem även i processen att förberedas inför ett liv tillbaka i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)