Skolfaktorer som främjar närvaro i grundskolans senare år

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med examensarbetet var att skapa bättre förutsättningar för elevhälsans närvarofrämjande arbete genom att synliggöra kontextuella skolfaktorer som har ett samband med hög skolnärvaro enligt svenska grundskoleelever. Genom att lyfta fram kontextuella skolfaktorer ville examensarbetet rikta fokus bort från enskilda elevers höga frånvaro och det individcentrerade bristperspektiv som ofta använts för att förklara denna och lyfta blicken mot det som skolor kan utveckla för att främja en hög närvaro. För att uppfylla detta syfte designades en undersökning där sju elever i årskurs nio med bilder fick lyfta fram närvarofrämjande faktorer i sin skolmiljö med hjälp av metoden Photovoice. Bilderna diskuterades under tre workshopar som dokumenterades med ljudupptagning. Transkriptionerna och bilderna som generades av processen analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet av undersökningen lyfte eleverna fram åtta olika kontextuella faktorer som de trodde hade ett samband med hög närvaro. Dessa lät sig kategoriserades utifrån huvudkategorierna pedagogisk miljö (digitala verktyg, arbetsbelastning, relevans, flexibilitet och variation) och social miljö (relationer, skolklimat, skolmat). Resultaten analyserades utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori och relaterades till relevant forskning utifrån faktorerna lärmiljö, skolklimat, relationer och skolanknytning. I examensarbetets avslutande del diskuterades de specialpedagogiska implikationerna av resultaten och kopplades till Specialpedagogiska skolmyndighetens modell för tillgänglig lärmiljö och de indikatorer som enligt modellen är utmärkande för en tillgänglig utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)