Sökning: "skolnärvaro"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet skolnärvaro.

 1. 1. Skolfaktorer som främjar närvaro i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Johansson; [2019]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; närvarofrämjande arbete; skolnärvaro; tillgänglig lärmiljö; Photovoice;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att skapa bättre förutsättningar för elevhälsans närvarofrämjande arbete genom att synliggöra kontextuella skolfaktorer som har ett samband med hög skolnärvaro enligt svenska grundskoleelever. Genom att lyfta fram kontextuella skolfaktorer ville examensarbetet rikta fokus bort från enskilda elevers höga frånvaro och det individcentrerade bristperspektiv som ofta använts för att förklara denna och lyfta blicken mot det som skolor kan utveckla för att främja en hög närvaro. LÄS MER

 2. 2. Relationer är viktigare än metoder : En kvalitativ studie om att främja skolnärvaron och förebygga en hemmasittande problematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Adela Jova; Josefine Olsson; Frida Johansson; [2019]
  Nyckelord :hemmasittande problematik; skolfrånvaro; främjande insatser förebyggande insatser; skolnärvaro; relationer; prevention efforts; promotion efforts; relationships; school absence; school presence; school refusal;

  Sammanfattning : The school is an important actor in creating good future opportunities for children and youths, but despite the school's duty, the school absence is common in the municipal school. The purpose of the study was to illustrate how schools in Halmstad municipality work to promote school attendance and how they work to prevent pupils from ending up in a school refusal problem in elementary school, grade 7-9. LÄS MER

 3. 3. "Eleverna ska ha det bra när de är i skolan" : En multipel fallstudie om skolnärvaro och skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Mörck; Maria Hägg Karlström; [2019]
  Nyckelord :skolnärvaro; skolfrånvaro; främjande och förebyggande arbete; emotionellt stöd i klassrum;

  Sammanfattning : Skolfrånvaro är ett aktuellt ämne i svensk media och har även uppmärksammats i en statlig utredning. Syftet med studien var att undersöka hur lärare och specialpedagoger arbetar främjande gällande skolnärvaro och förebyggande gällande skolfrånvaro. LÄS MER

 4. 4. ”Vårt mål är att dom ska bli mer skolnärvarande…” : En intervjustudie med professionella om problematisk frånvaro i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Linnéa Stenberg Johnsen; Madeleine Wretman; [2019]
  Nyckelord :Hemmasittare; problematisk skolfrånvaro; professionellas perspektiv; orsaker; återintegrering; förebyggande arbete; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka professionellas erfarenheter gällande det fenomen som i vardagligt tal kallas "hemmasittare", det vill säga, elever som är långvarigt frånvarande från skolan. Studien utgick ifrån tre frågeställningar som avsåg att besvara professionellas erfarenheter gällande de inverkansfaktorer som kan ligga till grund för problematisk frånvaro och vidare hur de professionella arbetar med att återintegrera elever tillbaka till skolan och hur de slutligen upplever att de kan arbeta för att motverka frånvaron. LÄS MER

 5. 5. Främjande eller åtgärdande? : en studie av kommunala dokument gällande elevers skolnärvaro.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Marie Engkvist; Jörgen Malmberg Sigfridsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; frånvaro; främjande; närvaro; relation; åtgärdande;

  Sammanfattning : I föreliggande arbete har 26 skånska kommuners policys kring skolnärvaro studerats och analyserats genom dokumentanalys. Syftet med studien har varit att undersöka skånska kommuners policydokument och handlingsplaner angående elevers skolfrånvaro för att se hur dessa refererar till forskning, styrdokument samt teorierna KASAM och relationellt perspektiv. LÄS MER