Sökning: "skolorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet skolorganisation.

 1. 1. FRÅN UPPDRAG TILL LEDARSKAPSHANDLINGAR - En narrativ intervjustudie om hur fem specialpedagoger formar sitt ledarskap på gymnasiet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mia Jigliden; [2020-04-02]
  Nyckelord :ledarskap; pedagogiskt ledarskap; ledarskapshandlingar; skolutveckling; specialpedagogik; specialpedagog; skolorganisation; socialkonstruktivism; narrativ; tematisk metod;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att genom specialpedagogers berättelser bilda kunskap om vilka ledarskapshandlingar som finns i deras uppdrag. Vidare avser studien att ta reda på hur dessa ledarskapshandlingarna används i skolans utvecklingsarbete. Studiens teoretiska utgångspunkter är narrativ metod och socialkonstruktivistisk teori. LÄS MER

 2. 2. De föränderliga förväntningarna på skolledarskapet i förhållande till kön -En diskursanalys av skolledarens framställning i statliga offentliga utredningar 1970–2000-tal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Markus Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet har haft till syfte att skildra de föränderliga förväntningarna hos skolledarskapet i statliga offentliga utredningar under 1970–2000-talet. Genom en diskursanalys och tillämpning av genusteoretiska begrepp har det framkommit distinkta förskjutningar i rådande diskurs. LÄS MER

 3. 3. Öva här för att lyckas där : - En studie om hur elever placerade på särskilda ungdomshem förbereds för långsiktig skolframgång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Lena Skoorell; [2020]
  Nyckelord :skolmotstånd; skolframgång; pedagogiska strategier; placerade elever; statens institutionsstyrelse;

  Sammanfattning : Samhällsomhändertagna unga är en utsatt grupp i samhället, särskilt ungdomar placerade på Statens Institutionsstyrelse (SiS) som bedriver tvångsvård för ungdomar med allvarlig psykosocial problematik. Dessa elever har upplevt långvariga skolmisslyckanden men börjar oftast lyckas i skolan på SiS. LÄS MER

 4. 4. En narrativ studie av fem elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Catarina Linde; [2020]
  Nyckelord :grundskola; matematikundervisning; självbild; stödundervisning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidragElever som haft svårigheter med matematiken under sin grundskoletid har getts en möjlighet att beskriva sina upplevelser och erfarenheter. Utifrån dessa tankar kommer förhoppningsvis en möjlighet att förändra och förbättra för denna elevgrupp genom att de bjuds in i processen för att skapa bättre undervisning och insatser för dem. LÄS MER

 5. 5. "Alla behöver inte uppfinna hjulet". En fallstudie om olika aktörers tankar kring det kollegiala lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linn Tilly; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; Kollegialt lärande; Lärande samtal; Professionsutveckling; Samspel;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractTilly, Linn (2018). ”Alla behöver inte uppfinna hjulet” – en fallstudie om olika aktörers tankar kring det kollegiala lärandet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER