Sökning: "skolorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet skolorganisation.

 1. 1. "Alla behöver inte uppfinna hjulet". En fallstudie om olika aktörers tankar kring det kollegiala lärandet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Tilly; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; Kollegialt lärande; Lärande samtal; Professionsutveckling; Samspel;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Tilly, Linn (2018). ”Alla behöver inte uppfinna hjulet” – en fallstudie om olika aktörers tankar kring det kollegiala lärandet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Vem ska jag prioritera? : En vetenskaplig essä om barn i behov av särskilt stöd i relation till resursfördelning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Hjort Stålgren; [2018]
  Nyckelord :Fritidspedagog; Prioriteringar; Resursfördelning; Skolorganisation; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Denna essä kommer att behandla ett dilemma i vilket jag befinner mig i en situation där tre barn med olika behov behöver min hjälp varpå jag behöver prioritera vem jag ska hjälpa först. Det faktum att denna situation uppstått samt att jag står själv inför detta är aspekter som föreligger på en högre organisatorisk nivå än den jag kan påverka. LÄS MER

 3. 3. LÄRGLÄDJENS MÖJLIGHETER I STYRKEDJAN En studie om skolchefers upplevelser av ledarskap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Emanuelsson; [2017-09-29]
  Nyckelord :skolchefer; ledarskap; styrning; förståelse;

  Sammanfattning : Syfte: Mitt syfte är att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöka hur skolchefer upplever ledarskap i en skolorganisation. Vilka upplevelser av påverkansfaktorer synliggörs under kvalitativa intervjuer och hur kan detta förstås i ett vidare perspektiv? Syftet är att synliggöra skolchefers livsvärldar och deras förståelse av ledarskap i en skolorganisation. LÄS MER

 4. 4. Lärarens uppfattningar om att arbeta med språket Lärare om pedagogiska metoder, miljöer och skolorganisation för undervisning av elever med annat modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Nian Sabir; Fathulla Askwak; [2017-02-15]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; kollektiv kapacitetsupplevelse;

  Sammanfattning : Syfte:Vi ville undersöka vilka pedagogiska metoder lärare anser fungerar i andra-språksundervisningen samt vilka betingelser på skolan de ansåg vara viktiga för att främja denna undervisning.Teori:För bättre förståelse och utveckling av kunskap i det svenska språket så har vi använt oss av olika teorier. LÄS MER

 5. 5. Undervisning för hållbar utveckling i åk. 4-6 : Lärarnas erfarenhet av undervisning för hållbar utveckling och hinder för implementeringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Wrosch; [2017]
  Nyckelord :ecological aspects; interdisciplinary; school organization; sustainable development; teacher education; timetable; ekologiska aspekter; hållbar utveckling; lärarnas utbildning; skolorganisation; timplan; ämnesövergripande;

  Sammanfattning : De senaste åren har hållbar utveckling fått mer och mer betydelse i samhället. Skolan speglar samhället, vilket syns i styrdokumentens krav på integrering av undervisning för hållbar utveckling i alla ämnen. Studiens syfte är att undersöka hur undervisningen för hållbar utveckling genomförs i biologiundervisningen i åk. LÄS MER