Sökning: "skolorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet skolorganisation.

 1. 1. En narrativ studie av fem elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Catarina Linde; [2020]
  Nyckelord :grundskola; matematikundervisning; självbild; stödundervisning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Elever som haft svårigheter med matematiken under sin grundskoletid har getts en möjlighet att beskriva sina upplevelser och erfarenheter. Utifrån dessa tankar kommer förhoppningsvis en möjlighet att förändra och förbättra för denna elevgrupp genom att de bjuds in i processen för att skapa bättre undervisning och insatser för dem. LÄS MER

 2. 2. Specialundervisning på tre sätt: en kvalitativ undersökning om hur en norsk ungdomsskola organiserar specialundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Dahl; Katarina Löfström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Speciallärarprogrammet SLP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Ann-Katrin SwärdExaminator: Girma BerhanuRapport nr: HT18-2910-272-SLP610Nyckelord: Norge, Specialundervisning, Skolorganisation, Inkludering Syfte:Syftet med studien är att undersöka hur specialundervisning organiseras och genomförs i en norsk kommunal ungdomsskola. Studien gäller elever i behov av specialundervisning och har inte begränsats till elever med intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER

 3. 3. "Alla behöver inte uppfinna hjulet". En fallstudie om olika aktörers tankar kring det kollegiala lärandet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Tilly; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; Kollegialt lärande; Lärande samtal; Professionsutveckling; Samspel;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Tilly, Linn (2018). ”Alla behöver inte uppfinna hjulet” – en fallstudie om olika aktörers tankar kring det kollegiala lärandet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Det mångfacetterade rummet. : Rektors tolkning av frirummet gällande organisering av arbetet med särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cristina Tiljander; [2019]
  Nyckelord :Rektor; särskilt stöd; frirum; specialpedagogik; skolorganisation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa rektorers tolkning av frirummet gällande organisering av arbetet med särskilt stöd. Med en hermeneutisk ansats kopplad till pragmatism, främst kritisk pragmatism, och frirumsteorin, samt med djupintervju som verktyg utgör tre centrala frågor utgångspunkten för undersökningen. LÄS MER

 5. 5. Vem ska jag prioritera? : En vetenskaplig essä om barn i behov av särskilt stöd i relation till resursfördelning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Hjort Stålgren; [2018]
  Nyckelord :Fritidspedagog; Prioriteringar; Resursfördelning; Skolorganisation; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Denna essä kommer att behandla ett dilemma i vilket jag befinner mig i en situation där tre barn med olika behov behöver min hjälp varpå jag behöver prioritera vem jag ska hjälpa först. Det faktum att denna situation uppstått samt att jag står själv inför detta är aspekter som föreligger på en högre organisatorisk nivå än den jag kan påverka. LÄS MER