”Jag tänker inte att det är könsrelaterat” : Lärares förhållningssätt till skolans jämställdhetsuppdrag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Mirjam Olander; Sara Rosander; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Skolan är en unik plats för möten och bör uppmärksammas med sina möjligheter att arbeta med jämställdhet. Lärares bemötande och agerande påverkar eleverna i deras identitetsskapande och kan befästa eller motverka över - och underordning. Det är varje enskild lärares ansvar att arbeta med jämställdhet och se till att det får plats i undervisningen och i skolans vardag. Denna kvalitativa studies syfte är att undersöka vilka olika förhållningssätt lärare har till skolans jämställdhetsuppdrag. I studien intervjuas fyra lärare, i skolans tidigare år, för att synliggöra deras uppfattningar och attityder gentemot jämställdhetsuppdraget samt vilka didaktiska val de gör för att främja jämställdhet. Lärarna i studien uttrycker att detta arbete är en viktig del i värdegrunden men också svårt och tidskrävande. De yttrar ett symboliskt arbete med genus men nämner även strategier för att fördela pojkar och flickors talutrymme i klassrummet. Vi finner både ett symboliskt och maktrelaterat förhållningssätt. Jämställdhet framgår i studien vara ett begrepp som lärarna är omedvetna över betydelsen kring och kön är något som ofta verkar förbigås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)