Bloggare som opinionsledare : En kvalitativ studie om unga kvinnors attityder till bloggar

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

Sammanfattning:

Denna studie belyser hur unga kvinnors attityder och identifikation ser ut till mode- och livsstilsbloggare i Sverige. Bloggar har under det senaste decenniet vuxit och blivit ett stort internetfenomen. Syftet med studien är således att ta fasta på hur bloggläsarnas blogganvändning ser ut samt hur deras förtroende och relation till bloggarna berör dem. Detta för att även kunna belysa hur reklamen i bloggarna upplevs av bloggläsarna. De teorier denna studie utgår från är dels uses and gratification, detta för att få ett perspektiv på vilka motiv och behov som bloggläsarna uppfyller vid bloggläsning. Studien utgår även från two- step flow model, som klarlägger hur opinionsledare filtrerar och sprider vidare information från sändare till mottagare/bloggläsare. Studien är empiriskt baserad på en semi-strukturerad fokusgruppsintervju med bloggläsare mellan 16-18 för att nå en djupgående förståelse för respondenternas upplevelser och användning av bloggen. Studiens resultat visar på att en hög identifikationsfaktor i förhållande till personen bakom bloggen bidrar till en större tillförlitlighet till bloggen samt en högre mottaglighet av reklam i bloggar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)