Självklara antimobbningsprogram? En studie av Friends marknadsföring och argumentation.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Emelie Fors; [2011]

Nyckelord: Antimobbningsprogram; domesticering;

Sammanfattning: Arbetet mot mobbning och andra former av kränkande behandling tar stor plats i skolan. Men hur genomförsdetta arbete bäst? Vilka metoder och tillvägagångssätt är de mest effektiva när det gäller att förebygga ochmotverka mobbning? Och hur bestäms vilka metoder som ska användas?Ett sätt att arbeta mot mobbning är att använda ett så kallat antimobbningsprogram. Ett av de vanligastförekommande och det kanske mest kända programmet mot mobbning är Friends. Idag tycksantimobbningsprogrammen vara helt självklara på skolorna, något som kan beskrivas som ”domesticering”. Minanvändning termen domesticering och uppsatsens teoretiska ramverk är inspirerad av Claes Ohlssons avhandlingFolkets fonder? (007). Ohlsson pekar i sin avhandling på fyra olika dimensioner av domesticering:individualisering, intimisering, informalisering och legitimering samt hur dessa framträder i text.Uppsatsen syftar ytterst till att undersöka hur antimobbningsprogram domesticeras på skolorna idag. Merprecist är det Friends medverkan till denna domesticering som undersöks genom textanalys. Med hjälp avargumentations- och retorisk analys prövas vilka argument som Friends framför och vilken roll dessa argumentskulle kunna spela i en domesticeringsprocess. Resultaten av analysen visar att samtliga av de domesticerandedrag som Ohlsson identifierat förekommer i Friends argumentation och marknadsföring. Dessutom visar denretoriska analysen att argumentationen innehåller många anspelningar på känslor. Materialet utgörs främst avpresentations- och informationsmaterial som tillhandahålls av Friends på www.friends.se, men även avtidningarna Friends Magazine och Kompis.Kunskapen om hur man argumenterar och vilka retoriska grepp som finns innebär att kunna skilja på ochidentifiera när någon vädjar till intellektet med förnuftiga argument eller enbart anspelar på känslor. Dennauppsats utbildningsvetenskapliga relevans ligger också här. Genom att lyfta fram argument, och genom attundersöka hur dessa argument medverkar till att antimobbningsprogram upplevs som oemotsagda och naturliga,betonas vikten av att som lärare förhålla sig ifrågasättande till sådant som framstår som självklart.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)