MIN OSÄKERHET

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Författarskolan

Sammanfattning: Det är nästan nittio år sedan Virginia Woolf satte sig för att skriva om kvinnorna och romanen, vilket resulterade i essän ”Ett eget rum”(1925). Jag är en kvinna som skriver en roman, och jag undrar hur Virginias ord kan hjälpa mig idag. Mina frågor i uppsatsen är: Hur ser relationen mellan kvinnan och författarskapet ut i Sverige? Finns det strukturer som gör mig rädd för att sträva mot det stora författarskapet? Kan jag bli fri från dem? Utgångspunkten är ett litteratursociologiskt perspektiv på författarskap. I uppsatsen blandas kvalitativ och kvantitativ metod, beräkningar med fältstudier, sociologer med filosofer, historia med litteratur. Eftersom denna uppsats har mitt eget förhållningssätt till att skriva som ämne är det omöjligt för mig att inte bli subjektiv. Jag vill föreslå läsaren att läsa texten som en självreflekterande essä i akademisk form. Uppsatsen kommer heller inte att kunna komma med några svar, men kan förhoppningsvis lägga en grund för vidare diskussion och analys i ämnet. I kapitel 1, ”Författarmarken”, framhåller jag att kvinnor skriver lika mycket som män i Sverige, men att män framhålls i majoriter i litteraturhistoriska uppslagsverk. Män är också överrepresenterade när det gäller de litterära utmärkelserna. I en granskning av de senaste årens litterära priser finner jag dock en förändring vilket får mig att hoppas att en förändring har börjat komma, att strukturen kring litteraturen börjar ändras. I kapitel två, ”Det som låser mig”, beskriver jag hur yttre strukturer kan internaliseras och bli till en sanning även om strukturen inte längre finns kvar. I kapitel tre, ”Min frihet”, visar jag hur jag genom Virginia Woolf och feministiska tänkare börjar planera för ett självständigt författarskap. Avslutningsvis föreslår jag en diskussion om kvinnor och litteratur inom utbildningar i litterärt skapande. Detta för att värna om den fria litteraturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)