Sökning: "c-uppsats kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden c-uppsats kriminalitet.

 1. 1. Synen på genus och dess påverkan på ungas problematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Karen Arandia; Katarina Axelsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Synen på genus och dess påverkan på ungas problematik Författare: Karen Arandia & Katarina Axelsson Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teorier och metoder i socialt arbete C C-uppsats, 15 poäng Ht 2010     Sammanfattning Studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare uppfattar 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga (LVU) och ungas problematik i förhållande till denna, utifrån ett genusperspektiv. Detta utifrån intervjuer med fem socialsekreterare som besitter erfarenhet gällande paragrafen. LÄS MER

 2. 2. "Han är redan dömd, jag ska inte döma honom" : -en intervjustudie av kriminalvårdens personal om att motverka återfall i brott

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Charlotte Lundberg; Ulrika Ekström Emnerud; [2009]
  Nyckelord :kriminalvården; prisonisering; rehabilitering; hermeneutik;

  Sammanfattning : Kriminalvårdens vision är att de intagna ska få verktyg att klara av livet utanför murarna, utan kriminalitet och missbruk och deras motto är "Bättre ut". Med denna c-uppsats ville vi undersöka personalens inställningar på kriminalvården (på behandlingsanstalt och frivården) kring påverkande faktorer mot att minska eller motverka återfallsförbrytare, samt om det fanns någon skillnad mellan dessa personalgrupper. LÄS MER

 3. 3. Kriminellas Revansch i Samhället- Hinder eller Hjälp för att återerövra ett "Svenssonliv"

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Susanna Kaasinen; [2009]
  Nyckelord :Svenssonliv; avvikande beteende; avvikelsekarriär; Gemeinschaft; Rollövertagande; socialt kapital; Återfall;

  Sammanfattning : Jag har i denna kvalitativa studie intervjuat fem medlemmar på KRIS, Kriminellas Revansch i samhället, under vårterminen 2006. Samtliga respondenter är män som alla har missbrukat droger och där fyra av fem har varit intagna på anstalt vid ett flertal tillfällen. LÄS MER

 4. 4. C-uppsats inlagd av Peter andersson : Hur upplevs påtvingad behandling?

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Peter Andersson; [2009]
  Nyckelord :c-uppsats; sociologi;

  Sammanfattning : Abstract: Denna uppsats söker upplevelsen av påtvingad behandling. Den är gjord på ett behandlingshem i Mellansverige som bedriver behandling efter § 12 LVU med särskilda befogenheter i vård av unga. Behandlingshemmet lyder under SIS (Statens institutionsstyrelse). LÄS MER

 5. 5. Etnicitet, Genus och missbruk : En deskriptiv studie om skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga missbruksklienter med svenskt och utomnordiskt ursprung

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Diana Bergström; Tina Bergström Gheisari; [2007]
  Nyckelord :Etnicitet; kön; invandrare; drogmissbruk; ungdomar; behandling;

  Sammanfattning : SammanfattningVäxjö universitetInstitutionen för pedagogikPedagogik med inriktning mot ungdoms-och missbrukarvård, C-uppsats 10 pTitel Etnicitet, genus och missbruk – En deskriptiv studie om skillnaderoch likheter mellan manliga och kvinnliga missbruksklienter med svenskt och utomnordiskt ursprungEngelsk titel Ethnicity, gender and drug abuse, a descriptive study on differences and similarities between male and female drug abuse clients with swedish and non–scandinavian originFörfattare Diana Bergström och Tina Gheisari BergströmHandledare Maria AlmDatum Mars 2007Antal sidor 39Sökord Etnicitet, kön, invandrare, drogmissbruk, ungdomar, behandlingSammanfattningSyftet med studien var att beskriva skillnader och likheter mellan klienter med svenskt respektive utomnordiskt ursprung, av båda könen, i bakgrundsfaktorer, drogmissbruk och behandlingsmetoder. Metodvalet var en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod, där den kvantitativa utgjordes av statistisk analys av DOK-material och den kvalitativa av intervjuer med halvstrukturerad uppläggning. LÄS MER