Sökning: "avvikande beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden avvikande beteende.

 1. 1. Analyzing Radial Basis Function Neural Networks for predicting anomalies in Intrusion Detection Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sai Shyamsunder Kamat; [2019]
  Nyckelord :anomaly; cyber security; evaluation; machine learning; radial basis function; random forest classifier; supervised learning; anomali; cybersäkerhet; utvärdering; maskininlärning; radialbaserad funktion; slumpmässig skogsklassificering; övervakad inlärning;

  Sammanfattning : In the 21st century, information is the new currency. With the omnipresence of devices connected to the internet, humanity can instantly avail any information. However, there are certain are cybercrime groups which steal the information. LÄS MER

 2. 2. Too Cool for School : En kvantitativ studie om studierelaterad problematik bland gymnasieelever och deras inställning inför studierna - ur ett helhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Johanna Andersson; Jennifer Landin Andersson; [2019]
  Nyckelord :High school students; study related problems; truancy; alcohol and drug use; holistic perspective.; Gymnasieelever; studierelaterad problematik; skolk; alkohol- och narkotikaanvändning; helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka gymnasieelever i årskurs tre och deras motivation till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan, samt undersöka vad som kan bidra till problematiken kring att vissa gymnasieelever inte är motiverade till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan. Ett visst fokus riktas mot gymnasieelevers alkohol- och narkotikaanvändning, med syftet att undersöka huruvida detta samspelar med bristande studiemotivation. LÄS MER

 3. 3. Porträttering av karaktärer med psykisk ohälsa i skräckfilm : En semiotisk analys av porträttering av psykisk ohälsa i skräckfilm.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Eriksson; Annie Österdahl; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; stereotypes; horror movies; attitude; deviant behavior; Psykisk hälsa; stereotyp; skräckfilm; förhållningssätt; avvikande beteende.;

  Sammanfattning : Syftet av denna kvalitativa studie var att undersöka hur karaktärer som framställs med psykisk ohälsa porträtteras i skräckfilm samt hur de övriga karaktärerna i filmerna förhåller sig till dem. Med hjälp av semiotiska analysverktyg, neoformalism och stereotypiska kategorier som teori och metod avslöjade vi underliggande meningar i filmerna genom att observera karaktärernas beteende och estetiska egenskaper i bakgrunden. LÄS MER

 4. 4. När barn far illa - faktorer som påverkar sjuksköterskor i beslutet att göra orosanmälan : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Isaksson; Lina Åhlund; [2019]
  Nyckelord :Barnmisshandel; orosanmälan; omvårdnad; sjuksköterska; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket är en av de professioner som enligt lag har skyldighet att anmäla vid misstanke om att barn far illa, trots detta görs inte alltid orosanmälan. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskor i deras beslut att anmäla eller inte anmäla vid misstanke om att ett barn far illa. LÄS MER

 5. 5. Att konstruera ett sexuellt avvikande beteende : En diskursanalys av domar gällande 3 § 1 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Sandra Enad; Hanna Werner; [2019]
  Nyckelord :LVU; ungdomar; socialt arbete; diskursanalys; genus; kön; konstruera; domar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att analysera och problematisera hur sexuellt avvikande beteende porträtteras och konstrueras i LVU-domar. Med hjälp av en kritisk diskursanalys har vi undersökt görandet av sexuellt avvikande beteende samt om det funnits skillnader i förvaltningsrättens domar gällande konstruktionen av flickors och pojkars avvikande sexualitet i fall gällande LVU 3 § 1 st. LÄS MER