Strandskydd : En utredning om möjligheter till strandskyddsdispens med fokus på områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Josefin Lundmark; [2019]

Nyckelord: Strandskydd; LIS-område; strandskyddsdispens;

Sammanfattning: Syftet med arbetet har varit att analysera det generella och det differentierade strandskyddet, med fokus främst på möjligheter till dispens i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Efter en omfattande lagändring 2009 har både en uttömmande lista med skäl för beviljande av dispens införts samt en möjlighet för kommunen att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Inom dessa områden får kommunen som särskilt skäl vid prövning om dispens beakta om uppförandet av en byggnad eller annan åtgärd bidrar till en utveckling av landsbygden. Avsikten med införandet av denna lagreglering är att hänsyn ska kunna tas till lokala förhållanden och förutsättningar. Genom en analys av lagstiftning, propositioner, praxis och doktrin har det konstaterats att om strandskyddsbestämmelserna följs bör det differentierade strandskyddet bidra till en positiv utveckling av landsbygden, utan att strandskyddets syften åsidosätts i allt för hög grad. Hur bestämmelserna däremot efterlevs i praktiken och om strandskyddet fortfarande begränsar landsbygdsutvecklingen återstår att se när det kommit fler prejudicerande domar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)