Rädd att göra fel : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av stress kopplat till patientsäkerhetsperspektivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Det patientnära arbetet bygger på att ge en trygg och säker vård. WHO, Socialstyrelsen och patientsäkerhetslagen har dikterat upp krav och villkor över vad som anses ligga inom ramen för ett patientsäkerhetsarbete. Att vara nyutexaminerad sjuksköterska innebär att hen har samlat på sig goda förkunskaper om det kommande yrket. Däremot genomgår den nyutexaminerade sjuksköterskan en utveckling under den första tiden som yrkesverksam, både personligt och professionellt, vilket kan föregås med blandade känslor. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av stress kopplat till ett patientsäkerhetsperspektiv. Litteraturstudien genomfördes genom att publicerade artiklar inom området för studiens syfte söktes och granskades. Totalt användes nio artiklar som skapade två huvudkategorier samt sju underkategorier, vilket visar att upplevelsen av stress kopplat till patientsäkerhet bygger på en rad olika faktorer. Exempel på faktorer som orsakar stress är rädslan av att göra fel, läkemedelshantering, bristande självförtroende. Resultatet visar vidare att upplevelsen av stress, rädsla eller ångest är en vanlig och gemensam känsla hos många nyutexaminerade sjuksköterskor i ett flertal länder världen över. Diskussionen bygger vidare på att belysa patientperspektivet, olika introduktionsprogram samt hur en hållbar utveckling skulle kunna bidra till en mer välfungerande situation för nyutexaminerade sjuksköterskor och samhället i stort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)