Konkurrensbeteenden på hälsomarknaden i Gävle

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

Sammanfattning: Hälsa och motion är något som allt fler blivit medvetna om. Motionens hälsobetydelse är idag även vetenskapligt belagd, regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hälsan och leder till bättre välbefinnande. Även företagen har uppmärksammat detta då de bland annat har introducerat en s.k. träningssubvention. En konkurrensanalys av hälsoföretag (organisationer, föreningar) i Gävleområdet anser vi vara ett ämne som ligger i tiden. Ämnet känns även aktuellt eftersom Högskolan i Gävle satsar på hälsoprofilen ”Hälsofrämjande arbetsliv”, vilken är en av forskningsprofilerna som Högskolan i Gävle ska satsa på att utveckla inom tre till fem år. Hälsoprofilen omfattar forskning och utbildning med inriktning mot olika hälsoaspekter i arbetslivet. Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur konkurrenssituationen ser ut för fyra hälsoföretag på Gävlemarknaden. Vi göra en konkurrensanalys utifrån ett marknadsmässigt perspektiv. Med hjälp av kvalitativa data undersöker vi hur konkurrenssituationen ser ut. Detta gör vi genom intervjuer med de olika företagen. Angående sekundärdata har vi använt olika böcker inom ämnet marknadsföring. De organisationer vi har valt att ta med i vår konkurrensanalys är World Class, Korpen, Friskis&Svettis och Valbo Sportcentrum. För att kunna jämföra de olika företagen kommer vi att utgå från marknadsföringsmixen. I den senare delen av studien analyserar vi företagen med hjälp av Porters modell om konkurrensanalysens komponenter samt med hjälp av marknadsföringsmixen. Vår studie visar att företagen har vissa likheter men även en mängd olikheter angående marknadsföringen och de olika komponenterna för en framgångsrik verksamhet. Vi anser att företagen borde framhäva sina skillnader i utbudet gentemot varandra mer i sin marknadsföring. Denna studie kan dock inte sägas vara representativ för alla hälsoföretag i Gävle området eftersom vi endast valt ut fyra av dessa. Slutligen redogörs de slutsatser som vi dragit efter att ha sammanställt empiri, teori och analys. Vidare har vi svarat på våra frågeställningar och försökt att ge konkreta förslag samt vägt in våra egna tankar och reflektioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)