”Det är inte nattsvart, men det är mörkblått”- En kvalitativ studie kring vad hemlösa människor vill utifrån sin livssituation

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Vår studie syftar till att undersöka vad hemlösa personer vill utifrån sin livssituation. Ambitionen är att låta hemlösa människor få berätta hur de uppfattar att eventuellt stöd och insatser bör utformas samt vilka eventuella krav samhället bör kunna koppla till det som erbjuds. Vi hoppas att vi genom vår studie kan skapa en större förståelse hos professionella för och kring hemlösa personers livssituation, önskningar och behov. För att uppnå vårt syfte så har vi utgått från frågeställningarna: Vad vill en hemlös människa utifrån sin livssituation? Hur anser han eller hon att eventuellt stöd eller insats bör utformas? Vilka krav anser den hemlöse personen att socialtjänsten samt andra aktörer har rätt att ställa i samband med givet stöd och insats? Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av öppna intervjuer, då vårt syfte varit att förstå en annan människas livsvärld samt redogöra för individens syn på densamma.Vi har tolkat vårt insamlade material utifrån en tematisk analys som framvuxit ur vår empiri och våra frågeställningar. Tolkningen av vårt insamlade material utgår från tillgänglighetsteorin och utifrån olika maktperspektiv. Det mest centrala resultat som vi har funnit i vår studie, är att samtliga informanter har en önskan kring ett eget permanent boende. Samtliga informanter ger det egna boendet en stor betydelse och betraktar även boendet som en lösning kring deras problematik som hemlösa. Informanterna ansåg vidare att de flesta insatser och det stöd som ges av socialtjänsten, sällan är anpassade efter individ, situation eller ges vid rätt tillfälle. Vidare har vi funnit att det finns en brist gällande alternativ kring de insatser och stöd som erbjuds av samhället, behandlingshem och socialtjänsten som sådan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)