"Det är trevligt att man ser varandra i Zoom, men..." : En kvalitativ studie om medarbetare på Högskolan i Gävles upplevelser av motivation under perioden av distansarbete till följd av Covid-19.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: ”Det är trevligt att se varandra i Zoom, men…” En kvalitativ studie om medarbetare på Högskolan i Gävles upplevelser av motivation under perioden av distansarbete till följd av Covid-19 Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  Författare: Linus Nygårds och David Norlin Handledare: Daniella Fjellström Datum: 2022-05-23 Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur medarbetare på Högskolan i Gävle upplevt att motivation har påverkats av distansarbete till följd av pandemin, samt hur det förändrats under den gångna perioden av distansarbete till följd av Covid-19. Metod: Studien utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv. För insamling av det empiriska materialet har en kvalitativ undersökningsmetod tillämpats i form av semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen är baserad på tidigare forskning inom motivationsteori och distansarbete. En intervjuguide har formats där frågorna är baserade på den teoretiska referensramen. Empirin är framtagen genom intervjuguiden. Studiens resultat bygger på en tematisk analys där teman skapats utifrån den empiriska insamlingen.               Resultat& slutsats: Resultatet visar att medarbetarna upplevt att det påtvingade distansarbetet har haft en negativ inverkan på den sociala kontakten som normalt råder på arbetsplatsen. Det visar också att det funnits brister i den fysiska arbetsplatsen. Distansarbetet har däremot lett till en ökad känsla av självbestämmande. Sammantaget har motivationsnivån påverkats negativt enligt analysen. Förslag till fortsatt forskning: Förslag till framtida forskning innefattar att undersöka vilka delar från distansarbetet till följd av pandemin som blir kvar när pandemin är över, och hur dessa påverkar motivationen i den nya kontexten.                                                            Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit genom att visa distansarbetets negativa påverkan på motivationen till följd av försämrad arbetsmiljö och uteblivna sociala kontakter, samt vad som upplevts som bra och dåligt vid distansarbete för organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)